การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ สวนสุนันทา
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สัมมนา Digital Literacy
สัมมนา Digital Literacy

admin thai
2023-02-22 17:06:04

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนา online ผ่าน Google meet ในหัวข้อเรื่อง Digital literacy ทักษะดิจิทัลก้าวสู่ศตวรรษที่ 21ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  โดยมีคุณกฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ ซึ่งเป็นนักแสดง นักเขียน ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ วิทยากร และเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อบริษัทเฮเจโมนี พิคเจอร์ส จำกัด เป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง Digital literacy ทักษะดิจิทัลก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งหมด 85 คน โดยมี อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์, อาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี, อาจารย์วรรณรัตน์ บรรจงเขียน อาจารย์พงศกร  กิ่งสุวรรณกุล และอาจารย์พงพิสิษฐ์ เลี้ยงอยู่ ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา