โครงสร้างหลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตร

                  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                     135     หน่วยกิต

                  1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                                  30     หน่วยกิต

                       1)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

                       2)  กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

                       3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

                       4)  และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น

                  2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   เรียนไม่น้อยกว่า                            99      หน่วยกิต

                       1.  วิชาแกน เรียน                                                      36       หน่วยกิต

                       2.  วิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า                               63       หน่วยกิต

                          2.1 วิชาแขนง เรียนไม่น้อยกว่า                             51      หน่วยกิต

                                1)  วิชาบังคับ เรียน                                     33      หน่วยกิต

                                2)  วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า                  18      หน่วยกิต

                          2.2 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ เรียน  6       หน่วยกิต

                          2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียน  6       หน่วยกิต

                  3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                                    6                 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร.pdf