หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

admin thai
2023-08-18 10:48:14

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามรอบปีการศึกษา 2565 ให้กับคณะกรรมการได้รับฟัง พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ทรงพล  นครเรศเรืองศักดิ์ (ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) อาจารย์ ดร.อิริยา ผ่องพิทยา (กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)) และ อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท (เลขานุการ) ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี และรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป