หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling

admin thai
2023-08-18 10:48:47

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์จากบรรณารักษ์สู่การจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ ผ่าน story telling ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26103) ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณรวีโรจน์ สิงห์ลำพอง บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเล่าประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้กับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ และสารสนเทศศึกษา  ในการนี้อาจารย์แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ได้เข้าร่วมได้แก่ อาจารย์พงพิสิษฐ์  เลี้ยงอยู่ หัวหน้าแขนงวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  อุยพานิชย์ อาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี  และอาจารย์พงศกร  กิ่งสุวรรณกุล เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการเล่าเรื่อง อันจะนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาคอนเทนท์ที่ดีในอนาคต