หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ
กิจกรรมการใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ

admin thai
2019-04-11 20:59:13

            เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ธนากร  อุยพานิชย์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรม “การใช้ชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ” แก่ผู้สูงอายุจำนวน 15 ท่าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ตรงข้ามวัดคอนเซปต์ชัญ

            โดยภายในการจัดกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแอปพลิเคชันไลน์สามารถแชท โทร และวิดีโอคอลทางไกลได้ นอกจากนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และการรับรู้ข่าวสารในสังคม ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า ข้อมูลนี้เป็นจริงหรือเท็จ