หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายพิเศษArsa Framework
บรรยายพิเศษArsa Framework

admin thai
2019-04-11 21:35:28

บรรยายพิเศษ Arsa Framework และพบกับผู้จัดทำนิตยสาร THAT’S RIGHT

            เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษารายวิชาบรรณาธิการกิจ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงานบรรยายพิเศษ Arsa Framework โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสา ตั้งจิตสมคิด ที่ปรึกษาแผนกวิจัยและพัฒนาเกมของอาษาโปรดักชั่น มาบรรยายถึงการทำงานประสบการณ์สร้างเกมส์ และเขียนหนังสือบทความต่างๆ ให้กับนักศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 1-3 จำนวนทั้งสิ้น 91 คน

          โดยในการบรรยายเต็มไปด้วยความผ่อนคลายความเป็นกันเองของวิทยากร และยังมีการให้ความรู้ประสบการณ์การทำงานที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสา ตั้งจิตสมคิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงท้ายของงานได้มีการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสา ตั้งจิตสมคิด แบบอ็กซ์คลูซีฟในหลายคำถามที่ผู้เข้ารับฟังบรรยายสงสัยหรือต้องการคำแนะนำแนวทางการทำงานในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น บรรยากาศในช่วงสัมภาษณ์นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่แฝงไปด้วยข้อคิดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสา ตั้งจิตสมคิด ทางผู้จัดโครงการหวังว่าการบรรยายครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่าน