หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมกับหอสมุดแห่งชาติ
กิจกรรมกับหอสมุดแห่งชาติ

admin thai
2019-04-11 21:41:24

          เมื่อวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมโครงการบริการความรู้สู่ชุมชน พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

          โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับห้องสมุด รวมถึงการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดขึ้น อาทิเช่น กิจกรรมซ่อมหนังสือ กิจกรรมการทำQR CODE เป็นต้น ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในวิชาชีพนี้