อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์


 แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์

  อาจารย์ ดร. ธนากร  อุยพานิชย์
    - หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์
    - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์

  ประวัติการศึกษา
    - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ปริญญาตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์

  โทร : 02-1601294
  e-mail : thanakorn.ui@ssru.ac.th
  Website : http://www.elsci.ssru.ac.th/thanakorn_ui/
    อาจารย์พงพิสิษฐ์  เลี้ยงอยู่
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์

  ประวัติการศึกษา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
    - รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  โทร : 02-1601294
  e-mail : pongpisid.li@ssru.ac.th, pornpisit_l@hotmail.com 
  Website : http://www.elsci.ssru.ac.th/pongpisid_li/

  อาจารย์ทัศนันท์  ชูโตศรี
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (การจัดการสารสนเทศฯ)
    - ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

  โทร : 02-1601294
  e-mail : chotika.ch@ssru.ac.th
  Website : http://www.elsci.ssru.ac.th/thatsanan_ch/

 อาจารย์พงศกร  กิ่งสุวรรณกุล
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ปริญญาตรี สาขาวิชา Applied Physical Science, Hans Raj College, University of Delhi


  โทร : 02-1601294
  e-mail : pongsakorn.ki@ssru.ac.th
  Website : http://www.elsci.ssru.ac.th/pongsakorn_ki